Thông báo về việc đóng bảo hiểm Y tế xã hội năm học 2017 - 2018 của sinh viên các khóa 39, 40 và 41

Đăng vào 18/08/2017 15:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đóng bảo hiển y tế xã hội năm học 2017 – 2018

 

Thực hiện kế hoạch số 2436/KH-ĐHLHN ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc triển khai công tác đóng bảo hiểm Y tế năm học 2017 – 2018, Phong Công tác sinh viên thông báo tới sinh viên khóa 39, 40 và 41 nội dung như sau:

  1. Thu tiền bảo hiểm y tế đối với sinh viên kháo 39, 40 và 41 từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 31/10/2017.
  2. Mức thu:
  • Đối với sinh viên các khóa 40 và 41 (01/01/2018 – 31/12/2018): 491.000đ (Bốn trăm chín mươi mốt nghìn đồng)
  • Đối với sinh viên khóa 39 (01/01/2018 – 30/6/2018): 245.700đ

(Hai bốn mươi lăm nghìn bảy trăm đồng)

  1. Địa điểm:

Trạm Y tế - phòng 203 nhà E Trường Đại học Luật Hà Nội – 87 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch 2436/KH-ĐHLHN, Luật bảo hiểm y tế năm 2008 và thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 về ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

 

TP. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Phú