Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt Nam hiện nay"

Đăng vào 10/08/2018 00:00

Sau 18 tháng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về “Sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Bá Bình - Phó trưởng Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế làm chủ nhiệm, Trường Đại học Luật Hà Nội là tổ chức chủ trì, đề tài đã được nghiệm thu cấp cơ sở và nghiệm thu chính thức theo đúng thời hạn được Bộ Tư pháp đặt hàng.

Kết quả nghiên cứu chính của đề tài gồm báo cáo tổng thuật, 14 chuyên đề nghiên cứu do 9 thành viên đề tài là các chuyên gia thuộc Văn phòng Quốc hội và 5 cơ sở đào tạo luật có uy tín tại Việt Nam thực hiện, 1 báo cáo khảo sát với 400 người được phỏng vấn theo 3 mẫu phiếu tương ứng (sinh viên, giảng viên và các nhà thực hành luật). Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc đề tài, 3 bài tạp chí chuyên ngành luật được công bố, 1 học viên cao học dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm đề tài bảo vệ thành công luận văn về chủ đề án lệ, 2 bài hội thảo quốc tế được công bố, 1 hội thảo trong khuôn khổ đề tài được thực hiện với sự tham gia của nhiều chuyên gia có uy tín và 1 cuốn sách chuyên khảo về án lệ và đào tạo án lệ đã được dự thảo.

  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đó, ngày 10/7/2018 đề tài đã được tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở với Hội đồng gồm 5 nhà khoa học và tiếp đó, ngày 25/7/2018 được tổ chức nghiệm thu chính thức với Hội đồng gồm 7 nhà khoa học. Cả hai Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và Hội đồng nghiệm thu chính thức đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài và đều xếp loại đề tài đạt kết quả xuất sắc. Hội đồng nghiệm thu chính thức đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài sớm công bố sách chuyên khảo trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần xây dựng hệ thống tư liệu về án lệ, việc nghiên cứu và giảng dạy án lệ trong đào tạo luật nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế./.

                                                                                                 Nguyễn Thị Anh Thơ