Đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng tại học kỳ phụ 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng tại học kỳ phụ 2019-2020
 
Danh sách các môn học, học phần tổ chức giảng dạy tại học kỳ I 2020-2021 đối với các khóa hệ Đại học chính quy
Danh sách các môn học, học phần tổ chức giảng dạy tại học kỳ I 2020-2021 đối với các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký thực tập chuyên môn tại học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký thực tập chuyên môn tại học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đọt 1 năm 2020
Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đọt 1 năm 2020
 
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 41 hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 41 hệ Đại học chính quy
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2020
 
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần Luật tài chính tại học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên K42, K43
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần Luật tài chính tại học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên K42, K43
 
Quyết định thay đổi hình thức thi học phần Luật thương mại 1 Khóa 42 ngành Ngôn ngữ Anh và Khóa 43 học kỳ II 2019-2020
Quyết định thay đổi hình thức thi học phần Luật thương mại 1 Khóa 42 ngành Ngôn ngữ Anh và Khóa 43 học kỳ II 2019-2020
 
Thông báo v/v học trực tuyến đối với sinh viên từ ngày 24/02/2020
Thông báo v/v học trực tuyến đối với sinh viên từ ngày 24/02/2020
 
Thời khóa biểu Khóa 44 học kỳ II năm học 2019-2020 đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk (mới)
Thời khóa biểu Khóa 44 học kỳ II năm học 2019-2020 đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk (mới)
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/01/2020
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/01/2020
 
Thông báo thay đổi thời khóa biểu Khóa 44 tại phân hiệu Đắk Lắk
Thông báo thay đổi thời khóa biểu Khóa 44 tại phân hiệu Đắk Lắk
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/01/2020
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/01/2020
 
Thông báo đối với thí sinh thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/1/2020
Thông báo đối với thí sinh thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/1/2020
 
Danh sách sinh viên đăng ký dụ thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 01/2020 đã đóng lệ phí
Danh sách sinh viên đăng ký dụ thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 01/2020 đã đóng lệ phí
 
Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 10/02 đến 15/03/2020)
Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 10/02 đến 15/03/2020)