Đại học chính quy

Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/01/2020
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/01/2020
 
Thông báo đối với thí sinh thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/1/2020
Thông báo đối với thí sinh thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/1/2020
 
Danh sách sinh viên đăng ký dụ thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 01/2020 đã đóng lệ phí
Danh sách sinh viên đăng ký dụ thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 01/2020 đã đóng lệ phí
 
Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 10/02 đến 15/03/2020)
Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 10/02 đến 15/03/2020)
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng môn Tiếng Anh đợt 01/2020
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng môn Tiếng Anh đợt 01/2020
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đọt thực tập từ 10/2/2020 đến 15/3/2020)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đọt thực tập từ 10/2/2020 đến 15/3/2020)
 
Danh sách sinh viên chất lượng cao được học bổng
Danh sách sinh viên chất lượng cao được học bổng
 
Danh sách sinh viên bảo lưu và tạm hoãn môn Giáo dục quốc phòng
Danh sách sinh viên bảo lưu và tạm hoãn môn Giáo dục quốc phòng
 
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên Khóa 41 ngành Luật chất lượng cao học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên Khóa 41 ngành Luật chất lượng cao học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v đăng ký học bổ sung học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học bổ sung học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên Khóa 44
Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên Khóa 44
 
Thông báo thay đổi lịch thi các khóa hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi các khóa hệ văn bằng hai chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1
Danh sách sinh viên Khóa 41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1
 
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học ký II năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học ký II năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ đại học chính quy và liên thông chính quy đợt tháng 10/2019
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ đại học chính quy và liên thông chính quy đợt tháng 10/2019
 
Quyết định v/v công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự kỳ thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 11/10/2019
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự kỳ thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 11/10/2019
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ kỳ thi ngày 11/10/2019
Kết quả thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ kỳ thi ngày 11/10/2019