Kế hoạch làm việc

Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 10 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 10 năm 2020
 
Danh sách phân ca ôn và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12,13/09/2020
Danh sách phân ca ôn và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12,13/09/2020
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 9 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 9 năm 2020
 
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 25/07/2020
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 25/07/2020
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 8 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 8 năm 2020
 
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/06/2020
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/06/2020
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 3 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 3 năm 2020
 
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 30/05/2020
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 30/05/2020
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi môn Tin học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo V/v thay đổi lịch thi môn Tin học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Workshop "Sử dụng mạng xã hội an toàn - góc nhìn từ tiêu chuẩn cộng đồng facebook"
Workshop "Sử dụng mạng xã hội an toàn - góc nhìn từ tiêu chuẩn cộng đồng facebook"
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 7 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 7 năm 2019
 
Bình chọn bài giảng được yêu thích nhất cuộc thi _Bài giảng tích cực trong không gian mở
Bình chọn bài giảng được yêu thích nhất cuộc thi _Bài giảng tích cực trong không gian mở
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 4 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 4 năm 2019
 
Thông báo V/v cấp phát chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đối với thí sinh thi đợt 2 năm 2019 đủ điều kiện
Thông báo V/v cấp phát chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đối với thí sinh thi đợt 2 năm 2019 đủ điều kiện
 
Thông báo V/v cấp phát chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đối với thí sinh thi đợt 1 năm 2019 đủ điều kiện
Thông báo V/v cấp phát chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đối với thí sinh thi đợt 1 năm 2019 đủ điều kiện
 
Lịch thi môn Tin học Khóa 43 học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi môn Tin học Khóa 43 học kỳ I năm học 2018-2019
 
Lịch thi môn Tin học Khóa 42 - Học kỳ I năm học 2017-2018
Lịch thi môn Tin học Khóa 42 - Học kỳ I năm học 2017-2018
 
Tổ chức tập huấn về Cổng thông tin điện tử của Trường
Tổ chức tập huấn về Cổng thông tin điện tử của Trường