Thời khóa biểu

Thời khóa biểu khóa 44, 45 của hệ liên kết đào tạo với Đại học Arizona Hoa Kỳ học kỳ I năm học 2021 - 2022
Thời khóa biểu khóa 44, 45 của hệ liên kết đào tạo với Đại học Arizona Hoa Kỳ học kỳ I năm học 2021 - 2022
 
Thời khóa biểu khóa 44, 45 đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk học kỳ I năm học 2021 - 2022
Thời khóa biểu khóa 44, 45 đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk học kỳ I năm học 2021 - 2022
 
Thời khóa biểu khóa 45 đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk học kỳ II năm học 2020 - 2021
Thời khóa biểu khóa 45 đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk học kỳ II năm học 2020 - 2021
 
Thời khóa biểu khóa 45 hệ liên kết đào tạo học kỳ II năm học 2020 - 2021
Thời khóa biểu khóa 45 hệ liên kết đào tạo học kỳ II năm học 2020 - 2021
 
Thời khóa biểu K44 chương trình liên kết đào tạo học kỳ II năm 2020-2021
Thời khóa biểu K44 chương trình liên kết đào tạo học kỳ II năm 2020-2021
 
Thời khóa biểu Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk học kỳ II năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk học kỳ II năm học 2020-2021
 
Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ I năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ I năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ I năm học 2020-2021
Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ I năm học 2020-2021
 
Thời khóa biểu bổ sung môn Luật hình sự 1 đối với Lưu học sinh Lào
Thời khóa biểu bổ sung môn Luật hình sự 1 đối với Lưu học sinh Lào
 
Thời khóa biểu bổ sung học phần Giáo dục thể chất Khóa 44 học ký II năm học 2019-2020 đối với Lưu học sinh Lào
Thời khóa biểu bổ sung học phần Giáo dục thể chất Khóa 44 học ký II năm học 2019-2020 đối với Lưu học sinh Lào
 
Thời khóa biểu bổ sung Khóa 44 đối với lưu học sinh Lào học ký II 2019-2020
Thời khóa biểu bổ sung Khóa 44 đối với lưu học sinh Lào học ký II 2019-2020
 
Thời khóa biêu chio sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh học song bằng ngành Luật Khóa 43. Khóa 44
Thời khóa biêu chio sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh học song bằng ngành Luật Khóa 43. Khóa 44
 
Thời khóa biểu lớp 4435 học kỳ I năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thời khóa biểu lớp 4435 học kỳ I năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất tại học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thời khóa biểu Giáo dục thể chất tại học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Thời khóa biểu bổ sung học kỳ II 2019 2020 K41 ngành Ngôn ngữ Anh và K42 ngành Luật chất lượng cao
Thời khóa biểu bổ sung học kỳ II 2019 2020 K41 ngành Ngôn ngữ Anh và K42 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học lỳ phụ năm học 2017-2018
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học lỳ phụ năm học 2017-2018
 
Thông báo thay đổi thời khóa biểu môn Kỹ năng đàm phán ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 40 học kỳ II năm học 2017 - 2018
Thông báo thay đổi thời khóa biểu môn Kỹ năng đàm phán ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 40 học kỳ II năm học 2017 - 2018
 
Thời khóa biểu tuần 3
Thời khóa biểu tuần 3