Thời khóa biểu

Thời khóa biểu Khóa 45 ngành Ngôn ngữ anh học kỳ I năm học 2023-2024 Môn: Pháp luật cộng đồng ASEAN
Thời khóa biểu Khóa 45 ngành Ngôn ngữ anh học kỳ I năm học 2023-2024 Môn: Pháp luật cộng đồng ASEAN
 
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022-2023 (Học kỳ phụ)
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022-2023 (Học kỳ phụ)
 
Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ I năm học 2023-2024 liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ (Thực hiện từ ngày 14/8/2023)
Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ I năm học 2023-2024 liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ (Thực hiện từ ngày 14/8/2023)
 
Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ II năm học 2022-2023 hệ liên kết đào tạo Arizona, Hoa Kỳ (Bổ sung)
Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ II năm học 2022-2023 hệ liên kết đào tạo Arizona, Hoa Kỳ (Bổ sung)
 
Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ 2 năm học 2022-2023 hình thức trực tuyến đối với sinh viên ngành Luật Chất lượng cao
Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ 2 năm học 2022-2023 hình thức trực tuyến đối với sinh viên ngành Luật Chất lượng cao
 
Thời khóa biểu Khóa 47 liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023 (Bổ sung)
Thời khóa biểu Khóa 47 liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ học kỳ 2 năm học 2022-2023 (Bổ sung)
 
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022-2023 của các Khóa hệ liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022-2023 của các Khóa hệ liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
 
Thời khóa biểu Khóa 46 liên kết đào tạo Arizona, Hoa Kỳ học kỳ II năm học 2022-2023
Thời khóa biểu Khóa 46 liên kết đào tạo Arizona, Hoa Kỳ học kỳ II năm học 2022-2023
 
Thời khóa biểu Khóa 45 liên kết đào tạo Arizona, Hoa Kỳ học kỳ II năm học 2022-2023
Thời khóa biểu Khóa 45 liên kết đào tạo Arizona, Hoa Kỳ học kỳ II năm học 2022-2023
 
Thời khóa biểu Khóa 44, 45 học kỳ II năm học 2022-2023 đối với Phân hiệu và Arizona hình thức học trực tuyến (Bổ sung)
Thời khóa biểu Khóa 44, 45 học kỳ II năm học 2022-2023 đối với Phân hiệu và Arizona hình thức học trực tuyến (Bổ sung)
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa 47 văn bằng 1, hình thức đào tạo đại học chính quy (Thực hiện từ ngày 24/10/2022)
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa 47 văn bằng 1, hình thức đào tạo đại học chính quy (Thực hiện từ ngày 24/10/2022)
 
Kế hoạch giảng dạy các tổ bộ môn hình thức vừa làm vừa học năm học 2022-2023
Kế hoạch giảng dạy các tổ bộ môn hình thức vừa làm vừa học năm học 2022-2023
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 của các Khóa hệ liên kết đào tạo Đại học Arizona Hoa Kỳ (Thực hiện từ ngày 15/8/2022)
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 của các Khóa hệ liên kết đào tạo Đại học Arizona Hoa Kỳ (Thực hiện từ ngày 15/8/2022)
 
Thời khóa biểu Khóa 5, văn bằng đại học thứ 2, niên khóa (2020-2023) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc (lịch bổ sung)
Thời khóa biểu Khóa 5, văn bằng đại học thứ 2, niên khóa (2020-2023) hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc (lịch bổ sung)
 
Thời khóa biểu(thay đổi) Khóa 46 học kỳ II năm học 2021-2022 đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk (thực hiện từ ngày 21/3/2022)
Thời khóa biểu(thay đổi) Khóa 46 học kỳ II năm học 2021-2022 đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk (thực hiện từ ngày 21/3/2022)
 
Thời khóa biểu Khóa 21B hệ đào tạo văn bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2021-2022
Thời khóa biểu Khóa 21B hệ đào tạo văn bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2021-2022
 
Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022
Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022
 
Thời khóa biểu các Khóa văn bằng 1 học kỳ II năm học 2021-2022 hệ đào tạo đại học chính quy
Thời khóa biểu các Khóa văn bằng 1 học kỳ II năm học 2021-2022 hệ đào tạo đại học chính quy
 
Thời khóa biểu khóa 44, 45 của hệ liên kết đào tạo với Đại học Arizona Hoa Kỳ học kỳ I năm học 2021 - 2022
Thời khóa biểu khóa 44, 45 của hệ liên kết đào tạo với Đại học Arizona Hoa Kỳ học kỳ I năm học 2021 - 2022
 
Thời khóa biểu khóa 44, 45 đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk học kỳ I năm học 2021 - 2022
Thời khóa biểu khóa 44, 45 đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk học kỳ I năm học 2021 - 2022