Đại học chính quy

Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Kết quả thi tiếng Anh TOEIC ngày 27/05/2017
Kết quả thi tiếng Anh TOEIC ngày 27/05/2017
 
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy từ 20/5 đến 21/5/2017
Thông báo V/v thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy từ 20/5 đến 21/5/2017
 
Danh mục học phần, môn học dự kiến giảng dạy học kỳ 1 năm học 2017-2018
Danh mục học phần, môn học dự kiến giảng dạy học kỳ 1 năm học 2017-2018
 
Kết quả thi tiếng Anh Toeic ngày 22/04/2017
Kết quả thi tiếng Anh Toeic ngày 22/04/2017
 
Thông báo V/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 25/03/2017
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 25/03/2017
 
Quy định về khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 25/02/2017
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 25/02/2017
 
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017
 
Kế hoạch Xét điểm rèn luyện, tổng kết thi đua học kỳ I năm học 2016 - 2017. Xét học bổng kỳ II năm học 2016 - 2017
Kế hoạch Xét điểm rèn luyện, tổng kết thi đua học kỳ I năm học 2016 - 2017. Xét học bổng kỳ II năm học 2016 - 2017
 
Danh sách sinh viên Khóa 38 còn nợ môn Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng
Danh sách sinh viên Khóa 38 còn nợ môn Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng
 
Thông báo V/v danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm học 2016-2017
Thông báo V/v danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm học 2016-2017
 
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Thông báo V/v xét đăng ký thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy ngành Luật
Thông báo V/v xét đăng ký thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy ngành Luật
 
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 41)
Thông báo thay đổi hội trường học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 41)
 
Thông báo thi Olympic tiếng Nga
Thông báo thi Olympic tiếng Nga
 
Thông báo về kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh (năm học 2016-2017)
Thông báo về kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh (năm học 2016-2017)