Thông báo

Thông báo V/v thay đổi lịch học học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Ngành Luật Khóa 42
Thông báo V/v thay đổi lịch học học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Ngành Luật Khóa 42
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao
 
Thông báo V/v thay đổi lịch học học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Ngành Luật chất lượng cao Khóa 42
Thông báo V/v thay đổi lịch học học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Ngành Luật chất lượng cao Khóa 42
 
Danh sách sinh viên chưa in thẻ BHYT 15 tháng
Danh sách sinh viên chưa in thẻ BHYT 15 tháng
 
Thông báo V/v sửa thẻ BHYT cho sinh viên K42 năm 2017
Thông báo V/v sửa thẻ BHYT cho sinh viên K42 năm 2017
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 26/11/2017
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 26/11/2017
 
Danh sách sinh viên K15CQ không đủ điều kiện dự thi môn Luật dân sự 2 học kỳ II năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên K15CQ không đủ điều kiện dự thi môn Luật dân sự 2 học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo V/v đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 39 hệ đại học chính quy
Thông báo V/v đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 39 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Thông báo lịch học Chính trị - Đợt 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên Khóa 39 và Khóa 42
Thông báo lịch học Chính trị - Đợt 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên Khóa 39 và Khóa 42
 
Thông báo V/v thu phí BHYT bổ sung
Thông báo V/v thu phí BHYT bổ sung
 
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017
Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên các khóa (Từ ngày 11/11 đến 26/11/2017)
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên các khóa (Từ ngày 11/11 đến 26/11/2017)
 
Thông báo V/v tập huấn kĩ năng thông tin cho sinh viên, học viên VB2CQK16 và hệ vừa làm vừa học
Thông báo V/v tập huấn kĩ năng thông tin cho sinh viên, học viên VB2CQK16 và hệ vừa làm vừa học
 
Thông báo V/v đăng ký học phần, môn học học học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 đại học hệ chính quy
Thông báo V/v đăng ký học phần, môn học học học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 đại học hệ chính quy
 
Điểm thi Toeic ngày 29/10/2017
Điểm thi Toeic ngày 29/10/2017
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 29/10/2017
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 29/10/2017
 
Danh sách các môn học, học phần Tổ chức giảng dạy học kỳ II năm học 2017-2018
Danh sách các môn học, học phần Tổ chức giảng dạy học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT và sổ khám sức khỏe năm học 2017-2018 cho sinh viên Khóa 42
Thông báo V/v trả thẻ BHYT và sổ khám sức khỏe năm học 2017-2018 cho sinh viên Khóa 42
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng tư vấn trong pháp luật dân sự học kỳ I năm 2017-2018
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi môn Kỹ năng tư vấn trong pháp luật dân sự học kỳ I năm 2017-2018