Đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đọt thực tập từ 10/2/2020 đến 15/3/2020)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đọt thực tập từ 10/2/2020 đến 15/3/2020)
 
Danh sách sinh viên chất lượng cao được học bổng
Danh sách sinh viên chất lượng cao được học bổng
 
Danh sách sinh viên bảo lưu và tạm hoãn môn Giáo dục quốc phòng
Danh sách sinh viên bảo lưu và tạm hoãn môn Giáo dục quốc phòng
 
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên Khóa 41 ngành Luật chất lượng cao học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên Khóa 41 ngành Luật chất lượng cao học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v đăng ký học bổ sung học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học bổ sung học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên Khóa 44
Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên Khóa 44
 
Thông báo thay đổi lịch thi các khóa hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi các khóa hệ văn bằng hai chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1
Danh sách sinh viên Khóa 41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1
 
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học ký II năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học ký II năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ đại học chính quy và liên thông chính quy đợt tháng 10/2019
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ đại học chính quy và liên thông chính quy đợt tháng 10/2019
 
Quyết định v/v công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự kỳ thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 11/10/2019
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự kỳ thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 11/10/2019
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ kỳ thi ngày 11/10/2019
Kết quả thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ kỳ thi ngày 11/10/2019
 
Thông báo v/v thay đổi thời gian đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi thời gian đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Danh mục học phần, môn học tổ chức giảng dạy tại học kỳ II năm học 2019-2020
Danh mục học phần, môn học tổ chức giảng dạy tại học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy