Lịch thi

Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường thi đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường thi đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Khóa 39, Khóa 40
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Khóa 39, Khóa 40
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 27/11 đến ngày 17/12/2017)
Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 27/11 đến ngày 17/12/2017)
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Khóa 39
Thông báo V/v thay đổi lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Khóa 39
 
Lịch thi Chuyên đề - Học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 30/10 đến ngày 26/11/2017)
Lịch thi Chuyên đề - Học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 30/10 đến ngày 26/11/2017)
 
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 16/10 đến 27/10/2017)
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 16/10 đến 27/10/2017)
 
Lịch thi bổ sung lần 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Đối với sinh viên Khóa 40)
Lịch thi bổ sung lần 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Đối với sinh viên Khóa 40)
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo V/v thay đổi lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017 (Thực hiện từ 07/09 đến 01/10/2017)
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017 (Thực hiện từ 07/09 đến 01/10/2017)
 
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2016-2017 (Thực hiện từ 21/8 đến 31/8/2017)
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2016-2017 (Thực hiện từ 21/8 đến 31/8/2017)
 
Lịch thi Khóa 41 học kỳ II năm học 2016-2017
Lịch thi Khóa 41 học kỳ II năm học 2016-2017
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 (Đối với sinh viên hệ chính quy Khóa 38)
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 (Đối với sinh viên hệ chính quy Khóa 38)
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 Hệ liên thông Khóa 1 (Thực hiện từ 26/6 đến 12/7/2017)
Lịch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 Hệ liên thông Khóa 1 (Thực hiện từ 26/6 đến 12/7/2017)
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 29/5/2017 đến 18/6/2017)
Lịch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 29/5/2017 đến 18/6/2017)
 
Lịch thi học phần, môn học (chuyên đề) - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 25/4 đến ngày 16/5/2017)
Lịch thi học phần, môn học (chuyên đề) - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 25/4 đến ngày 16/5/2017)
 
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 24/02 đến 19/03/2017)
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 24/02 đến 19/03/2017)
 
Thông báo thay đổi hội trường thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 41)
Thông báo thay đổi hội trường thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 41)
 
Lịch thi tin học Khóa 41 học kỳ I năm học 2016 - 2017
Lịch thi tin học Khóa 41 học kỳ I năm học 2016 - 2017
 
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ I năm học 2016-2017
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ I năm học 2016-2017