Đại học chính quy

Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 27/5/2019 đến 30/6/2019)
Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 27/5/2019 đến 30/6/2019)
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2019
 
Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Kết quả chấm phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/01/2019
Kết quả chấm phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/01/2019
 
Thông báo v/v tổ chức lớp và thời gian thu phí ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
Thông báo v/v tổ chức lớp và thời gian thu phí ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v tổ chức ôn tập thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 - 04/2019
Danh sách sinh viên Khóa 40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 - 04/2019
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt 27/5 đến 30/6/2019)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt 27/5 đến 30/6/2019)
 
Danh sách sinh viên Khóa 37 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 12 - 04/2019
Danh sách sinh viên Khóa 37 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 12 - 04/2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 38 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 9 - 04/2019
Danh sách sinh viên Khóa 38 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 9 - 04/2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 7 - 04/2019
Danh sách sinh viên Khóa 39 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 7 - 04/2019
 
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ phụ đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ phụ đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ và hội trường bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 40 hệ Đại học chính quy
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ và hội trường bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 40 hệ Đại học chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên khóa 40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 04/2019
Danh sách dự kiến sinh viên khóa 40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 04/2019
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Quy định về thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ bổ sung học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ bổ sung học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ chính quy
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khía hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khía hệ đại học chính quy