Đại học chính quy

Thông báo tổ chức ôn tập thi Ngoại ngữ theo Chuẩn đầu ra 4 kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy
Thông báo tổ chức ôn tập thi Ngoại ngữ theo Chuẩn đầu ra 4 kỹ năng cho sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần môn học học kỳ II năm học 2018-2019
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần môn học học kỳ II năm học 2018-2019
 
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/1/2019
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/1/2019
 
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 01 năm 2019
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 01 năm 2019
 
Thông báo đối với sinh viên thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/1/2019
Thông báo đối với sinh viên thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/1/2019
 
Thông báo tập trung sinh viên thực tập đợt thực tập từ ngày 18/2/2019 đến 24/3/2019
Thông báo tập trung sinh viên thực tập đợt thực tập từ ngày 18/2/2019 đến 24/3/2019
 
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy (đợt xét tháng 10/2018 bổ sung)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy (đợt xét tháng 10/2018 bổ sung)
 
Thông báo v/v học Ngoại ngữ và xét đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên từ Khóa 39 trở về trước
Thông báo v/v học Ngoại ngữ và xét đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên từ Khóa 39 trở về trước
 
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt tháng 01/2019 đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt tháng 01/2019 đối với sinh viên hệ chính quy
 
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần giảng dạy học kỳ II năm học 2018-2019
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần giảng dạy học kỳ II năm học 2018-2019
 
Thông báo v/v đăng ký học bổ sung học phần, môn học học kỳ II năm 2018-2019 đối với sinh viên các Khóa 41, 42 ngành Luật chất lượng cao
Thông báo v/v đăng ký học bổ sung học phần, môn học học kỳ II năm 2018-2019 đối với sinh viên các Khóa 41, 42 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 40 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 40 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt thực tập từ 18/02 đến 24/03/2019)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt thực tập từ 18/02 đến 24/03/2019)
 
Thông báo v/v đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40
Thông báo v/v đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40
 
Thông báo V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2019
Thông báo V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 40 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp (dự kiến)
Danh sách sinh viên Khóa 40 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp (dự kiến)
 
Thông báo kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh Khóa 43 và hệ Liên thông chính quy năm học 2017-2018
Thông báo kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh Khóa 43 và hệ Liên thông chính quy năm học 2017-2018