Đại học chính quy

Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 43 hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 43 hệ Đại học chính quy
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày thi 21/10/2018
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày thi 21/10/2018
 
Thông báo đăng ký học phần, môn học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43
Thông báo đăng ký học phần, môn học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43
 
Thể lệ Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019
Thể lệ Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019
 
Thông báo v/v áp dụng Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-ĐHLHN ngày 23/8/2018
Thông báo v/v áp dụng Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-ĐHLHN ngày 23/8/2018
 
Thông báo đối với sinh viên thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (kỳ thi ngày 21/10/2018)
Thông báo đối với sinh viên thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (kỳ thi ngày 21/10/2018)
 
Quy chế tạm thời về tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Quy chế tạm thời về tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đối với sinh viên hệ chính quy (đợt tháng 10/2018)
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đối với sinh viên hệ chính quy (đợt tháng 10/2018)
 
Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thời khóa biểu Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thời khóa biểu Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh mục hình thức thi học kỳ I năm học 2018-2019
Danh mục hình thức thi học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
Thông báo tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo V/v Tổ chức bế giảng khóa 39 hệ đại học chính quy 2014-2018
Thông báo V/v: Tổ chức bế giảng khóa 39 hệ đại học chính quy 2014-2018
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy