Hệ Sau đại học

Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Bình
Thông tin luận án của NCS Nguyễn Thị Bình
 
Thông báo V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tiến sĩ tốt nghiệp năm 2020
Thông báo V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tiến sĩ tốt nghiệp năm 2020
 
Kế hoạch Tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ Lớp cao học Luật K5 mở cho các tỉnh Tây Bắc - Tây Nam bộ (Niên khóa 2018-2020)
Kế hoạch Tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ Lớp cao học Luật K5 mở cho các tỉnh Tây Bắc - Tây Nam bộ (Niên khóa 2018-2020)
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Quỳnh Anh
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Quỳnh Anh
 
Kế hoạch Tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ cho học viên tỉnh Sơn La tốt nghiệp năm 2020
Kế hoạch Tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Thạc sĩ cho học viên tỉnh Sơn La tốt nghiệp năm 2020
 
Thời khóa biểu học kỳ I lớp cao học K28
Thời khóa biểu học kỳ I lớp cao học K28
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quỳnh Anh
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quỳnh Anh
 
Thông tin LATS của NCS Trần Minh Sơn
Thông tin LATS của NCS Trần Minh Sơn
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Trần Minh Sơn
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Trần Minh Sơn
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Đỗ Mạnh Phương
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Đỗ Mạnh Phương
 
Kế hoạch V/v tổ chức thực tập chuyên môn và báo cáo thực tập chuyên môn đối với học viên cao học
Kế hoạch V/v tổ chức thực tập chuyên môn và báo cáo thực tập chuyên môn đối với học viên cao học
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Anh Thư
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Anh Thư
 
Thông tin LATS của NCS Đỗ Mạnh Phương
Thông tin LATS của NCS Đỗ Mạnh Phương
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Anh Thư
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Anh Thư
 
Thời khóa biểu học phần Triết và Tiếng Anh Lớp cao học luật khóa 28 học kỳ I năm học 2020-2021
Thời khóa biểu học phần Triết và Tiếng Anh Lớp cao học luật khóa 28 học kỳ I năm học 2020-2021
 
Thông báo V/v triển khai giảng dạy đối với các học viên Lớp cao học khóa 27 kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2020
Thông báo V/v triển khai giảng dạy đối với các học viên Lớp cao học khóa 27 kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2020
 
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lê Huyền
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lê Huyền
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Cao Mạnh Linh
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Cao Mạnh Linh
 
Thông tin LATS của NCS Cao Mạnh Linh
Thông tin LATS của NCS Cao Mạnh Linh