Thông báo

Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch học đối với sinh viên các lớp VB2 K15G. H. I hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch học đối với sinh viên các lớp VB2 K15G. H. I hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên toàn trường
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên toàn trường
 
Kết quả thi TOEIC 03/4/2018
Kết quả thi TOEIC 03/4/2018
 
Kết quả thi TOEIC 02/04/2018
Kết quả thi TOEIC 02/04/2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 03/4/2018
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 03/4/2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 02/4/2018
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 02/4/2018
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 tại Học viện tư pháp đối với sinh viên khóa 42
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 tại Học viện tư pháp đối với sinh viên khóa 42
 
Kết quả thi TOEIC ngày 28/03/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 28/03/2018
 
Kết quả thi TOEIC ngày 27/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 27/3/2018
 
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2018
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 27,28/3/2018
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 27,28/3/2018
 
Kết quả thi TOEIC ngày 23/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 23/3/2018
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Khóa 38(đợt 5), Khóa K12VB2CQ(đợt 6),Khóa K13VB2CQ(đợt 5), Khoá K14VB2CQ(đợt 1) - Đợt xét 4/2018
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Khóa 38(đợt 5), Khóa K12VB2CQ(đợt 6),Khóa K13VB2CQ(đợt 5), Khoá K14VB2CQ(đợt 1) - Đợt xét 4/2018
 
Kết quả thi TOEIC ngày 22/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 22/3/2018
 
Thông báo V/v thay đổi thời gian phục vụ tại Thư viện
Thông báo V/v thay đổi thời gian phục vụ tại Thư viện
 
Kết quả thi TOEIC ngày 21/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 21/3/2018
 
Kết quả thi TOEIC ngày 20/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 20/3/2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 22,23/3/2018
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 22,23/3/2018
 
Kết quả thi TOEIC ngày 19/3/2018
Kết quả thi TOEIC ngày 19/3/2018