Học bổng & Học phí

Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với toàn bộ sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính qui
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với toàn bộ sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính qui
 
Danh sách sinh viên Khóa 41 phải nộp học phí Học kỳ II năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên Khóa 41 phải nộp học phí Học kỳ II năm học 2016-2017
 
Thông báo V/v trả lại tền cho sinh viên K41 thuộc diện đã được miễn, giảm học phí - bổ sung
Thông báo V/v trả lại tền cho sinh viên K41 thuộc diện đã được miễn, giảm học phí - bổ sung
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 30/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 30/12/2016
 
Quyết định V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 4 tỉnh miền Trung bị lũ lụt
Quyết định V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 4 tỉnh miền Trung bị lũ lụt
 
Quyết định V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017
Quyết định V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 29/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 29/12/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 28/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 28/12/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 27/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 27/12/2016
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí năm học 2016-2017 đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh Khóa 21 học bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí năm học 2016-2017 đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh Khóa 21 học bổ sung chương trình đào tạo thạc sĩ
 
Thông báo V/v Trả lại học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v Trả lại học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017
 
Danh sách sinh viên được học bổng đã có tài khoản và chưa có tài khoản
Danh sách sinh viên được học bổng đã có tài khoản và chưa có tài khoản
 
BẢN ĐỐI CHIỀU CỦA NGÂN HÀNG DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 15/12/2016
BẢN ĐỐI CHIỀU CỦA NGÂN HÀNG DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 15/12/2016
 
Danh sách sinh viên K38, K39, K40 được học bổng học kỳ I 2016 - 2017 chưa có số tài khoản
Danh sách sinh viên K38, K39, K40 được học bổng học kỳ I 2016 - 2017 chưa có số tài khoản
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 15/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 15/12/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 14/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 14/12/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 13/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 13/12/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 12/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 12/12/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 09/12 đến 12/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 09/12 đến 12/12/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 07,08/12/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 07,08/12/2016