Hội thảo khoa học “Đạo đức cách mạng với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội theo tinh thần các Hội nghị Trung ương khóa XI, XII”

Đăng vào 28/10/2019 00:00

Sáng ngày 23/10/2019, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đạo đức cách mạng với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội theo tinh thần các Hội nghị Trung ương khóa XI, XII”.

 

 

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có: TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; TS. Cao Minh Công – Trưởng Khoa Lý luận Chính trị - Đại học Kiểm sát Hà Nội; các đại biểu đại diện các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội: Đại học Ngoại thương, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Hành chính quốc gia. Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có PGS.TS Vũ Thị Lan Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường; đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn, các phòng ban, các đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên); các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường.

Hội thảo đã được nghe 06 tham luận về các vấn đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay; Vấn đề trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 08-QiĐ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; Nội dung học tập và tiêu chí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay; Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở Trường Đại học Ngoại thương; Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Học viện Tư pháp; Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, giảng viên ở Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

 

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều lượt ý kiến chia sẻ về các vấn đề như: thực trạng sự suy thoái về đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay; kinh nghiệm xây dựng các tiêu chí và thực hiện trách nhiệm nêu gương về đạo đức của Học viện Tư pháp, Đại học Ngoại thương, Đại học Kiểm sát Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân; các biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Các ý kiến trình bày tại Hội thảo thể hiện sự tâm huyết của các đại biểu về đạo đức và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết quả của Hội thảo là cơ sở khoa học giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức; gắn việc giáo dục, thực hiện các chuẩn mực đạo đức với những chương trình, hành động cụ thể để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ, đảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng./.

Nguyễn Liên