HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HỌP VÀ CHO Ý KIẾN ĐỐI VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO NĂM 2021 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Đăng vào 17/11/2020 00:00

        Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về các công việc liên quan đến hoạt động khoa học và đào tạo của Trường, sáng ngày 16/11/2020, tại Phòng A207, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội dưới sự chủ trì của TS. Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hiệu trưởng Nhà trường đã tổ chức họp và  cho ý kiến đối với một số vấn đề sau: (i) Nguyên tắc để đề xuất, đánh giá, xét chọn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021; (ii) Chương trình đào tạo Ngành luật thương mại quốc tế; (iii) Chuẩn đầu ra trình độ thạc sỹ, tiến sỹ .Tham dự cuộc họp có 17 trong tổng số 21 thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

        Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe TS. Hoàng Ly Anh, Quyền Trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí báo cáo Dự thảo Nguyên tắc để đề xuất, đánh giá, xét chọn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021; PGS.TS Nguyễn Bá Bình, Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế thay mặt Ban soạn thảo báo cáo về Dự thảo Chương trình đào tạo ngành Luật thương mại quốc tế và TS. Nguyễn Văn Tuyến thay mặt Ban xây dựng Chuẩn đầu ra trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đã báo cáo ngắn gọn những vấn đề cần tập trung thảo luận.

        Cuộc họp đã diễn ra nghiêm túc và trách nhiệm với các ý kiến đóng góp sâu sắc của các thành viên Hội đồng đối với các nội dung do Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí và đại diện ban Soạn thảo Chương trình đào tạo ngành Luật thương mại quốc tế báo cáo... Các ý kiến đều tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo của Trường với vai trò là cơ sở đào tạo luật hang đầu, dẫn dắt trong bối cảnh đẩy mạnh đào tạo luật, xây dựng mạng lưới các cơ sở đào tạo,  hội nhập và phát triển.

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp, TS. Đoàn Trung Kiên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo cảm ơn các ý kiến thảo luận, góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên. Hội đồng thống nhất một số nội dung cụ thể sau:

       Thứ nhất, đối với một số nguyên tắc để đề xuất, đánh giá, xét chọn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021, đề nghị chỉnh sửa lại tên của Nguyên tắc, bổ sung nguyên tắc khuyến khích các đơn vị, cá nhân trong Trường tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đặc biệt  là tiếp tục đấu thầu thành công các nhiệm vụ khoa học các cấp do Trường chủ trì; mở rộng đối tượng có trách nhiệm đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đến tất cả các đơn vị, giảng viên trong Trường... Trong thời gian tới, Nhà trường cần phải lựa chọn đặc thù nghiên cứu, nghiên cứu phải gắn với thực tiễn, bắt kịp xu hướng của thực tiễn nhưng phải đảm bảo tính hàn lâm. Đồng thời, Trường cần gắn nghiên cứu với đào tạo, phải bắt kịp thời đại, gắn với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế và doanh nghiệp.

      Thứ hai, đối với chương trình đào tạo Ngành luật thương mại quốc tế năm 2020, đề nghị Ban soạn thảo Chương trình tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ Chương trình đào tạo theo đúng tiêu chuẩn, quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

       Thứ ba, về Chuẩn đầu ra trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, Hội đồng nhất trí đây là vấn đề quan trọng cần thêm thời gian nghiên cứu và tiếp tục thảo luận trong phiên họp sau.

       Cuộc họp Hội đồng khoa học và đào tạo đã diễn ra nghiêm túc, chất lượng./.

 

                                                                                                              Nguyễn Thị Thu Huyền