Trường Đại học Luật Hà Nội rà soát, sửa đổi các chương trình đào tạo trình độ đại học

Đăng vào 05/10/2021 12:16

Trường Đại học Luật Hà Nội rà soát, sửa đổi các chương trình đào tạo trình độ đại học

(PLVN) -Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Đoàn Trung Kiên vừa chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, trong đó có nhiệm vụ rà soát, cập nhật, sửa đổi các chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc triển khai Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Trường, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường, trong đó có nhiệm vụ rà soát, cập nhật, sửa đổi các chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học.

Với sự tham gia của toàn thể giảng viên, lãnh đạo các khoa chuyên môn, các phòng chức năng và sự tham mưu của Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí, hoạt động rà soát, cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo trình độ đại học được tiến hành khẩn trương, tích cực trong 6 tháng đầu năm 2021. Ngày 30 tháng 6 năm 2021. Hiệu trưởng đã ký quyết định ban hành sáu chương trình đào tạo trình độ đại học, bao gồm: Ngành Luật, ngành Luật chất lượng cao, ngành Luật Kinh tế, ngành Thương mại quốc tế, ngành Luật dành cho cán bộ pháp chế bộ, ngành, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và doanh nghiệp Nhà nước và ngành Ngôn ngữ Anh.

Các Chương trình đào tạo nói trên đã được rà soát, cập nhật và sửa đổi đúng quy trình quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành. Việc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến thông qua các hội thảo cấp khoa, hội thảo cấp trường có sự tham gia của lãnh đạo các khoa, bộ môn chuyên môn của Trường, đại diện một số cơ sở giáo dục đại học đào tạo luật; lấy ý kiến trực tiếp từ người sử dụng lao động, cựu sinh viên, các tổ chức hành nghề luật, người học và giảng viên. Tổ chức tham khảo, đối sánh với một số chương trình đào tạo trong nước và nước ngoài để hoàn thiện các khối kiến thức cần thiết phù hợp với nhu cầu và điều kiện đào tạo luật hiện nay. Qua đó, các CTĐT đại học mới ban hành được điều chỉnh lại cấu trúc, khối lượng kiến thức thống nhất với tổng số 129 tín chỉ, thời lượng đào tạo 4 năm; nội dung của các CTĐT cũng đã tăng cường tính liên thông ngang, tạo sự đồng đều và thuận lợi cho triển khai giảng dạy và cũng tạo điều kiện cho người học có thể học văn bằng đại học thứ hai một cách thuận lợi nhất. Bản mô tả CTĐT được thiết kế công phu, thể hiện được sự liên kết chặt chẽ từ Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường đến Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của CTĐT; các phương pháp dạy – học và các hình thức đánh giá kết quả học tập của người học để đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT; lịch trình giảng dạy của từng CTĐT được thiết kế hợp lý, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa chuyên môn với các đơn vị quản lý đào tạo.

Chương trình đào tạo ngành Luật cung cấp cho người học kiến thức lý luận toàn diện, chuyên sâu về pháp luật, vững chắc về thực tiễn pháp lý và kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, kiến thức cần thiết về tin học, ngoại ngữ; kỹ năng nghiên cứu và thực hành nghề luật, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp trong nghề luật; đào tạo nên những cử nhân ngành Luật có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nghiên cứu, truyền bá và ứng dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp và hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật cung cấp cho người học kiến thức cơ bản của một số ngành khoa học về chính trị, kinh tế, văn hoá, lịch sử, quản lý và kiến thức lý luận chuyên sâu, kiến thức thực tế vững chắc về các ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho các cơ quan nhà nước và xã hội, có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng khác để thích ứng với môi trường làm việc trong nước, quốc tế và giải quyết các vấn đề tương đối phức tạp thuộc lĩnh vực khoa học pháp lý diễn ra trong thực tiễn cuộc sống và công việc một cách kịp thời, đúng pháp luật; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, sẵn sàng cống hiến trí lực phục vụ đất nước, tự tin và hào hứng tiếp nhận kiến thức mới góp phần thực hiện thành công chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật kinh tế, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh tế; bước đầu có định hướng chuyên sâu, rèn luyện kĩ năng nghiên cứu và thực hành; đào tạo nên những cử nhân có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực để có thể nghiên cứu cũng như giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, đủ điều kiện dự tuyển vào các chương trình đào tạo sau đại học ngành Luật Kinh tế và các chuyên ngành Luật khác tại Việt Nam theo quy định.

Chương trình đào tạo ngành Luật Thương mại quốc tế nhằm đào tạo các cử nhân ngành Luật Thương mại quốc tế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề luật tốt, có tri thức và sức khoẻ, có khả năng vận dụng kiến thức pháp luật thương mại quốc tế, kỹ năng và tiếng Anh chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo ngành Luật dành cho cán bộ pháp chế bộ, ngành, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và doanh nghiệp Nhà nước cung cấp cho người học những kiến thức về nhà nước, pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, bước đầu có định hướng chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và thực hành phù hợp vị trí việc làm của cán bộ pháp chế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật có trình độ cho các cơ quan, tổ chức pháp chế thuộc các bộ, ngành, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và doanh nghiệp Nhà nước đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, hội nhập quốc tế, đủ điều kiện dự tuyển vào các chương trình đào tạo sau đại học ngành Luật và các chuyên ngành luật khác tại Việt Nam theo quy định.

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý nhằm đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có kiến thức tiếng Anh pháp lý, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp để hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh pháp lý đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Các CTĐT đại học mới ban hành của Trường Đại học Luật Hà Nội được cập nhật đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu của kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học. Các CTĐT đại học mới được áp dụng cho các khoá tuyển sinh từ năm 2021./.

PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và Khảo thí