Trường Đại học Luật Hà Nội Hội thảo thương mại hàng hoá tài sản trí tuệ

Đăng vào 04/10/2021 00:00

Trường Đại học Luật Hà Nội Hội thảo thương mại hàng hoá tài sản trí tuệ

Trường Đại học Luật Hà Nội Hội thảo thương mại hàng hoá tài sản trí tuệ

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, quyết định sự phát triển và thịnh vượng của mỗi doanh nghiệp, quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc khai thác thương mại tài sản trí tuệ hợp lý sẽ làm gia tăng thu nhập cho doanh nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trường Đại học Luật Hà Nội Hội thảo thương mại hàng hoá tài sản trí tuệ ảnh 1TS. Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo

Tuy nhiên, so với với yêu cầu của xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ ở Việt Nam vẫn còn khá hạn chế. Nhận thức được điều đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ ra mối quan hệ giữa định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 với khai thác yếu tố khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó trọng tâm là quyền sở hữu trí tuệ.

Trường Đại học Luật Hà Nội Hội thảo thương mại hàng hoá tài sản trí tuệ ảnh 2

Do đó, Phó Hiệu trưởng Nhà trường Lê Đình Nghị cũng cho biết, hiện nay Đại học Luật Hà Nội đang triển khai, xây dựng Chương trình đào tạo ngành Luật chuyên ngành Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng thời khẳng định, buổi Hội thảo ngày hôm nay sẽ là tiền đề để các đại biểu trao đổi các vấn đề liên quan đến thực trạng pháp luật và thực tiễn khai thác thương mại tài sản trí tuệ tại Việt Nam, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm đóng góp những giải pháp để nâng cao hiệu quả của các hoạt động này.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề như hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật về giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học; thương mại hoá sáng chế tại Việt Nam; khung pháp lý cho tài trợ vốn có bảo đảm bằng tài sản trí tuệ…

Nguồn: Báo PLVN