HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CHÍNH THỨC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ

Đăng vào 10/12/2021 21:56

Chiều 10 tháng 12 năm 2021, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của Liên hợp quốc đối với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam” đã diễn ra dưới sự điều hành của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội đồng cùng sự tham gia của 6 thành viên Hội đồng.

Sau 18 tháng thực hiện, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của Liên hợp quốc đối với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Hồng Yến – Trưởng Bộ môn Công pháp quốc tế, Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội chủ nhiệm, Trường Đại học Luật Hà Nội là tổ chức chủ trì, đã được nghiệm thu cấp cơ sở và nghiệm thu chính thức theo đúng thời hạn được Bộ Tư pháp đặt hàng.

Kết quả nghiên cứu chính của Đề tài gồm Báo cáo tổng thuật, 15 chuyên đề nghiên cứu, 4 bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín và Phụ lục rà soát pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến việc thực thi các khuyến nghị của HRC. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu chính thức ghi nhận nỗ lực và sự nghiêm túc của Ban chủ nhiệm cũng như các thành viên tham gia Đề tài đồng thời đánh giá Đề tài có giá trị ứng dụng, tham khảo đối với không chỉ các cơ quan xây dựng chính sách mà đối với cả các cơ quan thực tiễn. Kết quả, Đề tài được đánh giá, xếp loại Đạt.

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu và gửi tới các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các cơ quan xây dựng, thực thi pháp luật để làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động có liên quan đến thực thi các khuyến nghị thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam./.