TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THAM GIA TÍCH CỰC VÀO VIỆC NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045”

Đăng vào 13/12/2021 16:52

Chiều ngày 13 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề: “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đây là hội thảo phục vụ trực tiếp cho chuyên đề số 27, là một chuyên đề nhánh của Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Chủ trì Hội thảo là đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, PGS.TS. Tô Văn Hòa, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã thay mặt Tổ chuyên gia nghiên cứu (trong đó có nhiều nhà khoa học là giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội) trình bày khái quát dự thảo chuyên đề. Đây là kết quả tổng hợp từ 16 bài viết chuyên sâu, 3 hội thảo khoa học được đầu tư xây dựng theo yêu cầu của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án.

PGS.TS. Tô Văn Hòa, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trình bày khái quát dự thảo chuyên đề

Hội thảo đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp từ Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Hội đồng lý luận trung ương, các nhà khoa học, nhà quản lý. Trên cơ sở đó, Tổ chuyên gia sẽ tiếp thu, hoàn thiện chuyên đề để Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam trình Ban chỉ đạo xây dựng Đề án trước ngày 31/12/2021 đảm bảo đúng tiến độ.

TS. Lê Tiến Châu, Ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Qua đó, có thể thấy Trường Đại học Luật Hà Nội đã tích cực tham gia vào các công tác lớn của đất nước, trong đó có công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.