Đại học chính quy

Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 23/01/2022)
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 23/01/2022)
 
Thông báo V/v thay đổi thời gian nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các học phần theo Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Thông báo V/v thay đổi thời gian nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các học phần theo Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
 
Danh sách sinh viên các Khóa ngành Luật Chất lượng cao hưởng học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
Danh sách sinh viên các Khóa ngành Luật Chất lượng cao hưởng học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
 
Thông báo v/v rà soát điểm và tín chỉ đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát điểm và tín chỉ đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ đối với sinh viên Khóa 44, 45 học cùng lúc hai chương trình
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ đối với sinh viên Khóa 44, 45 học cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 14 hình thức đào tạo văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 14 hình thức đào tạo văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 37 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 37 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 39 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 39 hệ đại học chính quy
 
Chương trình giảng dạy của các Ngành đào tạo đại học chính quy năm học 2021-2022
Chương trình giảng dạy của các Ngành đào tạo đại học chính quy năm học 2021-2022
 
Thông báo v/v thủ tục công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thủ tục công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v thu hồ sơ quy đổi điểm ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 46
Thông báo v/v thu hồ sơ quy đổi điểm ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 46
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hệ chính quy
 
Lịch tập huấn môn học(học phần) và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 46 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến
Lịch tập huấn môn học(học phần) và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 46 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v hướng dẫn và đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v hướng dẫn và đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v giảng dạy, học tập Thứ Năm ngày 02/12/2021 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v giảng dạy, học tập Thứ Năm ngày 02/12/2021 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo hoãn tổ chức Lễ Khai giảng cho Khóa 46 hệ đào tạo chính quy và Khóa 20 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo hoãn tổ chức Lễ Khai giảng cho Khóa 46 hệ đào tạo chính quy và Khóa 20 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy