Đại học chính quy

Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn 4 kỹ năng
Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn 4 kỹ năng
 
Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 06/2019
Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 06/2019
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 2 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 2 năm 2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 40 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019 (cập nhật 05/06/2019)
Danh sách sinh viên Khóa 40 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 40 hoãn tốt nghiệp đọt tháng 6/2019
Danh sách sinh viên Khóa 40 hoãn tốt nghiệp đọt tháng 6/2019
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/05/2019
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/05/2019
 
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Danh sách phòng thi Chuân đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/5/2019
Danh sách phòng thi Chuân đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/5/2019
 
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt ngày 26/05/2019
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt ngày 26/05/2019
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 27/5/2019 đến 30/6/2019)
Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 27/5/2019 đến 30/6/2019)
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2019
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2019
 
Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Kết quả chấm phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/01/2019
Kết quả chấm phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/01/2019
 
Thông báo v/v tổ chức lớp và thời gian thu phí ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
Thông báo v/v tổ chức lớp và thời gian thu phí ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v tổ chức ôn tập thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 - 04/2019
Danh sách sinh viên Khóa 40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 - 04/2019
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt 27/5 đến 30/6/2019)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt 27/5 đến 30/6/2019)