Đại học chính quy

Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2020 hệ đại học chính quy
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2020 hệ đại học chính quy
 
Kết quả Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 19/6/2020
Kết quả Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 19/6/2020
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học ký I năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học ký I năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt thi ngày 19/6/2020
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt thi ngày 19/6/2020
 
Danh sách phòng thi, ca thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 19/6/2020
Danh sách phòng thi, ca thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 19/6/2020
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt ngày 19/6/2020
Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt ngày 19/6/2020
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt 22/6/2020 đến 26/7/2020)
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt 22/6/2020 đến 26/7/2020)
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Kế hoạch Tổ chức ôn luyện, thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNT cơ bản và giảng dạy, thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao cho sinh viên lớp chất lượng cao ngành Luật khóa 41
Kế hoạch Tổ chức ôn luyện, thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNT cơ bản và giảng dạy, thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao cho sinh viên lớp chất lượng cao ngành Luật khóa 41
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 6/2020
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 6/2020
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng tại học kỳ phụ 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng tại học kỳ phụ 2019-2020
 
Danh sách các môn học, học phần tổ chức giảng dạy tại học kỳ I 2020-2021 đối với các khóa hệ Đại học chính quy
Danh sách các môn học, học phần tổ chức giảng dạy tại học kỳ I 2020-2021 đối với các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký thực tập chuyên môn tại học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký thực tập chuyên môn tại học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đọt 1 năm 2020
Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đọt 1 năm 2020