Đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký học bổ sung học phần, môn học học kỳ II năm 2018-2019 đối với sinh viên các Khóa 41, 42 ngành Luật chất lượng cao
Thông báo v/v đăng ký học bổ sung học phần, môn học học kỳ II năm 2018-2019 đối với sinh viên các Khóa 41, 42 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 40 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 40 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt thực tập từ 18/02 đến 24/03/2019)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt thực tập từ 18/02 đến 24/03/2019)
 
Thông báo v/v đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40
Thông báo v/v đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40
 
Thông báo V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2019
Thông báo V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2019
 
Danh sách sinh viên Khóa 40 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp (dự kiến)
Danh sách sinh viên Khóa 40 đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp (dự kiến)
 
Thông báo kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh Khóa 43 và hệ Liên thông chính quy năm học 2017-2018
Thông báo kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh Khóa 43 và hệ Liên thông chính quy năm học 2017-2018
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 43 hệ Đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 43 hệ Đại học chính quy
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày thi 21/10/2018
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Ngày thi 21/10/2018
 
Thông báo đăng ký học phần, môn học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43
Thông báo đăng ký học phần, môn học học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 43
 
Thể lệ Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019
Thể lệ Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019
 
Thông báo v/v áp dụng Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-ĐHLHN ngày 23/8/2018
Thông báo v/v áp dụng Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-ĐHLHN ngày 23/8/2018
 
Thông báo đối với sinh viên thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (kỳ thi ngày 21/10/2018)
Thông báo đối với sinh viên thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (kỳ thi ngày 21/10/2018)
 
Quy chế tạm thời về tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Quy chế tạm thời về tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đối với sinh viên hệ chính quy (đợt tháng 10/2018)
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đối với sinh viên hệ chính quy (đợt tháng 10/2018)