Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên Khóa 42 phải nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên Khóa 42 phải nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo V/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên các khóa chính quy
Thông báo V/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên các khóa chính quy
 
Danh sách sinh viên chất lượng cao K39,K40,K41 hưởng học bổng học kỳ II năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên chất lượng cao K39,K40,K41 hưởng học bổng học kỳ II năm học 2016-2017
 
Thông báo V/v trả lại học phí học kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo V/v trả lại học phí học kỳ I năm học 2017-2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 14/12/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 14/12/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/12/2017 đến ngày 13/12/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/12/2017 đến ngày 13/12/2017
 
Quyết định Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên Khóa 42
Quyết định Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên Khóa 42
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 08/12/2017 đến ngày 11/12/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 08/12/2017 đến ngày 11/12/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 07/12/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 07/12/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 06/12/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 06/12/2017
 
Thông tin về xét học bổng học kỳ I năm học 2017-2018
Thông tin về xét học bổng học kỳ I năm học 2017-2018
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/11/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/11/2017 đến ngày 29/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/11/2017 đến ngày 29/11/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 27/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 27/11/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/11/2017 đến ngày 25/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/11/2017 đến ngày 25/11/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/11/2017 đến ngày 23/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/11/2017 đến ngày 23/11/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 20/11/2017 đến ngày 21/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 20/11/2017 đến ngày 21/11/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 15/11/2017 đến ngày 16/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 15/11/2017 đến ngày 16/11/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 14/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 14/11/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/11/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/11/2017