Hệ văn bằng 2 chính quy

Danh sách sinh viên dang ký viết khóa luận tốt nghiệp Khóa 17 và Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Danh sách sinh viên dang ký viết khóa luận tốt nghiệp Khóa 17 và Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 17 (lớp E,F,G,H) và Khóa 18 (lớp A,B,C) hệ văng băng hai chính quy
Thông báo v/v đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 17 (lớp E,F,G,H) và Khóa 18 (lớp A,B,C) hệ văng băng hai chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch vảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 17 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo thay đổi lịch vảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 17 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên các lớp hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học kỳ I 2020-2021 đối với sinh viên các lớp hệ văn bằng hai chính quy
 
Hướng dẫn sinh viên học, viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
Thông báo đối với sinh viên Khóa 19 đợt 1 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo đối với sinh viên Khóa 19 đợt 1 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất của nước ngoài cấp
Thông báo v/v đăng ký thi các môn học Lý luận chính trị đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai có bằng đại học thứ nhất của nước ngoài cấp
 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 Khóa 16 hệ văn bằng hai chính quy
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 Khóa 16 hệ văn bằng hai chính quy
 
Danh sách sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp Khóa 16 hệ văn bằng hai chính quy
Danh sách sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp Khóa 16 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thời khóa biểu và thông báo đối với sinh viên Khóa 18 đợt 3 hệ văn bằng hai chính quy
Thời khóa biểu và thông báo đối với sinh viên Khóa 18 đợt 3 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 Khóa 16 hệ văn bằng hai chính quy
Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 Khóa 16 hệ văn bằng hai chính quy
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ văn bằng hai chính quy đợt tháng 10/2019
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ văn bằng hai chính quy đợt tháng 10/2019
 
Thông báo v/v viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Khóa 16 đợt 2 (F, G, H, I) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Khóa 16 đợt 2 (F, G, H, I) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo và thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 18 đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo và thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 18 đợt 2 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 16 đủ điều kiện đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 16 đủ điều kiện đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 16 (2017-2020) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 16 (2017-2020) hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa hệ văn bằng hai chính quy đợt tháng 7/2019
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa hệ văn bằng hai chính quy đợt tháng 7/2019
 
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2019
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2019
 
Danh sách sinh viên hệ văn bằng hai chính quy tốt nghiệp đợt tháng 6/2019
Danh sách sinh viên hệ văn bằng hai chính quy tốt nghiệp đợt tháng 6/2019
 
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy đợt 1 (2019-2022)
Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy đợt 1 (2019-2022)