Đại học chính quy

Thông báo v/v giảng dạy, học tập Thứ Tư ngày 1/12/2021 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v giảng dạy, học tập Thứ Tư ngày 1/12/2021 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Danh mục đề tài Khóa luận tốt nghiệp Khóa 43 hình thức đào tạo đại học chính quy
Danh mục đề tài Khóa luận tốt nghiệp Khóa 43 hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
 
Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022" của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022" của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh sách sinh viên các Khóa hệ đào tạo Chất lượng cao nhận học bổng học kỳ I năm học 2020-2021
Danh sách sinh viên các Khóa hệ đào tạo Chất lượng cao nhận học bổng học kỳ I năm học 2020-2021
 
Lịch thi bổ sung Khóa 43 học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung Khóa 43 học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi bổ sung Khóa 44 học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung Khóa 44 học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
 
Thông báo v/v đăng ký khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
 
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 25/10/2021 đến ngày 28/10/2021)
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 25/10/2021 đến ngày 28/10/2021)
 
Thời khóa biểu các chương trình đào tạo Khóa 46 năm học 2021-2022
Thời khóa biểu các chương trình đào tạo Khóa 46 năm học 2021-2022
 
Sổ tay sinh viên (Dành cho Khóa 46)
Sổ tay sinh viên (Dành cho Khóa 46)
 
Quyết định v/v cho sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy (Niên khóa 2019-2023) học cùng lúc hai chương trình
Quyết định v/v cho sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy (Niên khóa 2019-2023) học cùng lúc hai chương trình
 
Quyết định v/v phê duyệt cho sinh viên Khóa 45 học cùng lúc hai chương trình
Quyết định v/v phê duyệt cho sinh viên Khóa 45 học cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề báo cáo thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy (đợt thực tập học kỳ I năm học 2021-2022 từ ngày 25/10/2021 đến 28/11/2021)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề báo cáo thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy (đợt thực tập học kỳ I năm học 2021-2022 từ ngày 25/10/2021 đến 28/11/2021)
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 43 hệ đại học chính quy (đợt thực tập học ký I năm học 2021-2022 từ ngày 25/10/2021 đến 28/11/2021)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên các lớp Chất lượng cao Khóa 43 hệ đại học chính quy (đợt thực tập học ký I năm học 2021-2022 từ ngày 25/10/2021 đến 28/11/2021)
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 9/2021)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 9/2021)