Lịch thi

Thông báo thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 Khóa 44 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi chuyên đề học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi chuyên đề học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2019-2020
Lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2019-2020
 
Lịch thi lần 2 học kỳ II 2018 - 2019 và sinh viên hoãn thi
Lịch thi lần 2 học kỳ II 2018 - 2019 và sinh viên hoãn thi
 
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2018-2019 và Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2018-2019 và Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên ngành Luật Chất lượng cao
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên ngành Luật Chất lượng cao
 
Lịch thi bổ sung khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy
Lịch thi bổ sung khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo bổ sung lịch thi môn Giáo dục thể chất đối với Khóa 43
Thông báo bổ sung lịch thi môn Giáo dục thể chất đối với Khóa 43
 
Lịch thi bổ sung khóa 43 học kỳ I năm học 2018-2019 (dành cho sinh viên hoãn thi)
Lịch thi bổ sung khóa 43 học kỳ I năm học 2018-2019 (dành cho sinh viên hoãn thi)
 
Lịch thi bô sung Khóa 40 học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi bô sung Khóa 40 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi Khóa 43 học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi Khóa 43 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi bổ sung môn Tiếng Anh pháp lý 3 Khóa 42 học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi bổ sung môn Tiếng Anh pháp lý 3 Khóa 42 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi Khóa 43 (dành cho sinh viên hoãn thi HK I năm 2018 và học kỳ bổ sung học kỳ II năm 2018-2019)
Lịch thi Khóa 43 (dành cho sinh viên hoãn thi HK I năm 2018 và học kỳ bổ sung học kỳ II năm 2018-2019)
 
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2018-2019
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2018-2019
 
Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi lần 2 bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019