Học bổng & Học phí

Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trức đối với sinh viên, học viên của tất cả các hệ đào tạo
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trức đối với sinh viên, học viên của tất cả các hệ đào tạo
 
Thông báo V/v Tính lại học phí chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 44 kỳ II năm học 2019 - 2020
Thông báo V/v Tính lại học phí chương trình đào tạo chất lượng cao khóa 44 kỳ II năm học 2019 - 2020
 
Thông tin về xét học bổng các khóa 42,43 và 44 học kỳ I năm học 2020-2021
Thông tin về xét học bổng các khóa 42,43 và 44 học kỳ I năm học 2020-2021
 
Danh sách trả lại tiền miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021
Danh sách trả lại tiền miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên miễn học phí, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 (chốt đến ngày 04/12/2020)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên miễn học phí, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 (chốt đến ngày 04/12/2020)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 04/12/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 04/12/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/12/2020 đến ngày 03/12/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/12/2020 đến ngày 03/12/2020
 
Thông báo V/v Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu học phí kỳ I (2020-2021) đối với sinh viên các khóa 42,43,44 được miễn học phí, giảm học phí
Thông báo V/v Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu học phí kỳ I (2020-2021) đối với sinh viên các khóa 42,43,44 được miễn học phí, giảm học phí
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/12/2020 đến ngày 30/12/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/12/2020 đến ngày 30/12/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/11/2020 đến ngày 29/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/11/2020 đến ngày 29/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/11/2020 đến ngày 26/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/11/2020 đến ngày 26/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 23/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 23/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 20/11/2020 đến ngày 22/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 20/11/2020 đến ngày 22/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 18/11/2020 đến ngày 19/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 18/11/2020 đến ngày 19/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 17/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 17/11/2020
 
Thông tin về xét học bổng Khóa 44 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thông tin về xét học bổng Khóa 44 học kỳ 2 năm học 2019-2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 16/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 16/11/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/11/2020 đến ngày 15/11/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 12/11/2020 đến ngày 15/11/2020
 
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với học viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với học viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học