Đại học chính quy

Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghệp đối với sinh viên khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v viết khóa luận tốt nghệp đối với sinh viên khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v rà soát tín chỉ đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát tín chỉ đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v học tập đạo đức văn hóa trong tuần lễ giáo dục công dân cho sinh viên Khóa 45
Thông báo v/v học tập đạo đức văn hóa trong tuần lễ giáo dục công dân cho sinh viên Khóa 45
 
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối vói sinh viên chính quy đợt tháng 11/2020
Thông báo tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối vói sinh viên chính quy đợt tháng 11/2020
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa chính quy
 
Danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành Luật Khóa 45 (Bổ sung)
Danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành Luật Khóa 45 (Bổ sung)
 
Danh mục môn học, học phần tổ chức giảng dạy tại học kỳ II năm học 2019-2020
Danh mục môn học, học phần tổ chức giảng dạy tại học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập đợt thực tập từ 26/10/2020
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập đợt thực tập từ 26/10/2020
 
Kết quả phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (kỳ thi ngày 19/6/2020)
Kết quả phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (kỳ thi ngày 19/6/2020)
 
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Thông báo v/v học, kiểm tra bổ sung các học phần học kỳ II năm học 2019-2020 đối với Lưu học sinh
Thông báo v/v học, kiểm tra bổ sung các học phần học kỳ II năm học 2019-2020 đối với Lưu học sinh
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối vói sinh viên đại học chính quy (đợt 26/10 đến 29/11/2020
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối vói sinh viên đại học chính quy (đợt 26/10 đến 29/11/2020
 
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học tại học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học tại học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo Thực hiện Bảo hiểm y tế năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa 42,43,44
Thông báo Thực hiện Bảo hiểm y tế năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa 42,43,44
 
Thông báo tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2020-2021
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên Khóa 43, Khóa 44 học cùng lúc hai chương trình từ học kỳ I 2019-2020
Danh sách sinh viên Khóa 43, Khóa 44 học cùng lúc hai chương trình từ học kỳ I 2019-2020
 
Quyết định v/v cho sinh viên Khóa 44 vào học chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật
Quyết định v/v cho sinh viên Khóa 44 vào học chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật
 
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2020-2021