Đại học chính quy

Thời khóa biểu và lịch thi Khóa 46 hệ liên kết đào tạo đại học Arizona chính quy năm học 2021-2022 (bổ sung)
Thời khóa biểu và lịch thi Khóa 46 hệ liên kết đào tạo đại học Arizona chính quy năm học 2021-2022 (bổ sung)
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt thực tập từ ngày 28/02 đến 3/04/2022 và đợt thực tập từ ngày 28/02 đến ngày 8/05/2022)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề thực tập chuyên môn đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2021-2022 (đợt thực tập từ ngày 28/02 đến 3/04/2022 và đợt thực tập từ ngày 28/02 đến ngày 8/05/2022)
 
Danh sách đề tài, giáo viên hướng dẫn sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy viết Khóa luận tốt nghiệp
Danh sách đề tài, giáo viên hướng dẫn sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy viết Khóa luận tốt nghiệp
 
Danh sách sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo đại học chính quy được quy đổi điểm học phần ngoại ngữ
Danh sách sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo đại học chính quy được quy đổi điểm học phần ngoại ngữ
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo V/v trả lại tiền MGHP kỳ II (2020-2021) và kỳ I (2021-2022) đối với sinh viên các khóa 42, 43, 44, 45
Thông báo V/v trả lại tiền MGHP kỳ II (2020-2021) và kỳ I (2021-2022) đối với sinh viên các khóa 42, 43, 44, 45
 
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 23/01/2022)
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 23/01/2022)
 
Thông báo V/v thay đổi thời gian nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các học phần theo Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Thông báo V/v thay đổi thời gian nộp bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với các học phần theo Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
 
Danh sách sinh viên các Khóa ngành Luật Chất lượng cao hưởng học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
Danh sách sinh viên các Khóa ngành Luật Chất lượng cao hưởng học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
 
Thông báo v/v rà soát điểm và tín chỉ đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát điểm và tín chỉ đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ đối với sinh viên Khóa 44, 45 học cùng lúc hai chương trình
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ đối với sinh viên Khóa 44, 45 học cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 14 hình thức đào tạo văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 14 hình thức đào tạo văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 37 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 37 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 39 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 39 hệ đại học chính quy
 
Chương trình giảng dạy của các Ngành đào tạo đại học chính quy năm học 2021-2022
Chương trình giảng dạy của các Ngành đào tạo đại học chính quy năm học 2021-2022
 
Thông báo v/v thủ tục công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thủ tục công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v thu hồ sơ quy đổi điểm ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 46
Thông báo v/v thu hồ sơ quy đổi điểm ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 46