Đại học chính quy

Danh sách sinh viên Khóa 47 đề nghị được quy đổi điểm học phần tiếng anh (Chứng chỉ IELTS)
Danh sách sinh viên Khóa 47 đề nghị được quy đổi điểm học phần tiếng anh (Chứng chỉ IELTS)
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy và hình thức đào tạo văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt 1 năm 2023)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy và hình thức đào tạo văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt 1 năm 2023)
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
 
Danh sách sinh viên Khóa 47 đề nghị được quy đổi điểm học phần ngoại ngữ (Theo Quy định số 143/TB-ĐHLHN ngày 17/1/2018 v/v học ngoại ngữ và chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hình thức đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội)
Danh sách sinh viên Khóa 47 đề nghị được quy đổi điểm học phần ngoại ngữ (Theo Quy định số 143/TB-ĐHLHN ngày 17/1/2018 v/v học ngoại ngữ và chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hình thức đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội)
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo v/v học tập ngày 09/1/2023 đối với sinh viên Khóa 47
Thông báo v/v học tập ngày 09/1/2023 đối với sinh viên Khóa 47
 
Danh sách sinh viên Phân hiệu Đắk Lắk được học trao đổi học kỳ ở Trụ sở chính Hà Nội tại học kỳ II 2022-2023
Danh sách sinh viên Phân hiệu Đắk Lắk được học trao đổi học kỳ ở Trụ sở chính Hà Nội tại học kỳ II 2022-2023
 
Thông báo về việc sinh viên Khóa 46 đăng ký học trao đổi học kỳ giữa Trụ sở chính và Phân hiệu
Thông báo về việc đăng ký học trao đổi học kỳ giữa Trụ sở chính và Phân hiệu
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Quyết định V/v ban hành "Quy chế về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy văn bằng thứ nhất của Trường Đại học Luật Hà Nội"
Quyết định V/v ban hành "Quy chế về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy văn bằng thứ nhất của Trường Đại học Luật Hà Nội"
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên Khóa 47 hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Quy chế đào tạo trình độ đai học năm 2022
Quy chế đào tạo trình độ đai học năm 2022
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học lỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học lỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo v/v hướng dẫn và đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v hướng dẫn và đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Hướng dẫn đăng ký học trực tuyến đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình
Hướng dẫn đăng ký học trực tuyến đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình