Đại học chính quy

Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2021-2022
Quyết định v/v duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2021-2022
 
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo cùng lúc hai chương trình
 
Danh sách phân ca thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt thi 9/2021
Danh sách phân ca thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt thi 9/2021
 
Thông báo đối với thí sinh thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (đợt thi tháng 9/2021)
Thông báo đối với thí sinh thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (đợt thi tháng 9/2021)
 
Thông báo v/v sao Bằng tốt nghiệp, Phụ lục văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp trong tháng 6 và 7/2021
Thông báo v/v sao Bằng tốt nghiệp, Phụ lục văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp trong tháng 6 và 7/2021
 
Thông báo v/v thay đổi kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v thay đổi kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022 các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy
Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022 các khóa đào tạo trình độ đại học chính quy
 
Thông báo tổ chức ôn tập và thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 08/2021
Thông báo tổ chức ôn tập và thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 08/2021
 
Lịch thi học kỳ II và kỳ phụ năm học 2020-2021 theo hình thức tiểu luận và vấn đáp đối với sinh viên chính quy
Lịch thi học kỳ II và kỳ phụ năm học 2020-2021 theo hình thức tiểu luận và vấn đáp đối với sinh viên chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 43 ngành Luật chất lượng cao
Thông báo v/v thay đổi kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 43 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo V/v thay đổi thời gian thu bài thi kết thúc học phần bằng hình thức tiểu luận nộp trực tuyến đối với các học phần có lịch thi từ ngày 19/7/2021
Thông báo V/v thay đổi thời gian thu bài thi kết thúc học phần bằng hình thức tiểu luận nộp trực tuyến đối với các học phần có lịch thi từ ngày 19/7/2021
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với những người học chưa nộp bài đúng quy định
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến đối với những người học chưa nộp bài đúng quy định
 
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập chuyên môn, nhật ký thực tập và giấy tờ khác đối với sinh viên hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 14/6 đến 18/7/2021)
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập chuyên môn, nhật ký thực tập và giấy tờ khác đối với sinh viên hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 14/6 đến 18/7/2021)
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 42 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6/2021
Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 42 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6/2021
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt xét tốt nghiệp tháng 6/2021)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (Đợt xét tốt nghiệp tháng 6/2021)
 
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt thực tập từ 14/6/2021 đến 18/7/2021)
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy (đợt thực tập từ 14/6/2021 đến 18/7/2021)