Lịch thi

Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2018-2019
 
Lịch thi Khóa 43 và Liên thông khóa 2 - học kỳ I năm học 2018-2019
Lịch thi Khóa 43 và Liên thông khóa 2 - học kỳ I năm học 2018-2019
 
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 41
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 41
 
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 Khóa 17 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 Khóa 17 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019
 
Lịch thi chuyên để bổ sung môn Lịch sử nhà nước và pháp luật
Lịch thi chuyên để bổ sung môn Lịch sử nhà nước và pháp luật
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2018-2019 (Thực hiện từ 29/10 đến 23/11/2018)
Lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2018-2019 (Thực hiện từ 29/10 đến 23/11/2018)
 
Lịch thi bổ sung lần 2 học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi bổ sung lần 2 học kỳ II năm học 2017-2018
 
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2017-2018
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018
Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018
 
Lịch thi học kỳ I - Khóa 42 năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 02/01 đến 14/01/2018)
Lịch thi học kỳ I - Khóa 42 năm học 2017-2018 (Thực hiện từ 02/01 đến 14/01/2018)
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng 2 chính quy
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng 2 chính quy
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 41 hệ chính quy
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 41 hệ chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên lớp K14DCQ hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên lớp K14DCQ hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường thi đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường thi đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Khóa 39, Khóa 40
Thông báo V/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Khóa 39, Khóa 40
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 27/11 đến ngày 17/12/2017)
Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 27/11 đến ngày 17/12/2017)
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Khóa 39
Thông báo V/v thay đổi lịch thi chuyên đề học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên Khóa 39