Đại học chính quy

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy (Bổ sung đợt xét tháng 7/2020)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy (Bổ sung đợt xét tháng 7/2020)
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 42
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 42
 
Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình
Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo v/v xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 44
Thông báo v/v xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 44
 
Thông báo hủy học phần đăng ký học tại học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo hủy học phần đăng ký học tại học kỳ I năm học 2020-2021
 
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/06/2020
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/06/2020
 
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2020 hệ ĐHCQ và hệ VB2CQ (đã cập nhật ngày 13/7/2020)
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2020 hệ ĐHCQ và hệ VB2CQ (đã cập nhật ngày 13/7/2020)
 
Thông báo v/v đăng ký học phần Giáo dục thể chất tai học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký học phần Giáo dục thể chất tai học kỳ phụ năm học 2019-2020
 
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2020 hệ đại học chính quy
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2020 hệ đại học chính quy
 
Kết quả Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 19/6/2020
Kết quả Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 19/6/2020
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học ký I năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học ký I năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt thi ngày 19/6/2020
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt thi ngày 19/6/2020
 
Danh sách phòng thi, ca thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 19/6/2020
Danh sách phòng thi, ca thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 19/6/2020
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt ngày 19/6/2020
Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt ngày 19/6/2020
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt 22/6/2020 đến 26/7/2020)
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đợt 22/6/2020 đến 26/7/2020)
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Kế hoạch Tổ chức ôn luyện, thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNT cơ bản và giảng dạy, thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao cho sinh viên lớp chất lượng cao ngành Luật khóa 41
Kế hoạch Tổ chức ôn luyện, thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNT cơ bản và giảng dạy, thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao cho sinh viên lớp chất lượng cao ngành Luật khóa 41
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 6/2020
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 6/2020