Đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hệ chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên Khóa 46 hệ chính quy
 
Lịch tập huấn môn học(học phần) và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 46 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến
Lịch tập huấn môn học(học phần) và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 46 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch thi đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v hướng dẫn và đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v hướng dẫn và đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v giảng dạy, học tập Thứ Năm ngày 02/12/2021 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v giảng dạy, học tập Thứ Năm ngày 02/12/2021 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo hoãn tổ chức Lễ Khai giảng cho Khóa 46 hệ đào tạo chính quy và Khóa 20 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo hoãn tổ chức Lễ Khai giảng cho Khóa 46 hệ đào tạo chính quy và Khóa 20 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo v/v giảng dạy, học tập Thứ Tư ngày 1/12/2021 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v giảng dạy, học tập Thứ Tư ngày 1/12/2021 đối với sinh viên Khóa 46 hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Danh mục đề tài Khóa luận tốt nghiệp Khóa 43 hình thức đào tạo đại học chính quy
Danh mục đề tài Khóa luận tốt nghiệp Khóa 43 hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
 
Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
 
Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022" của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022" của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Danh sách sinh viên các Khóa hệ đào tạo Chất lượng cao nhận học bổng học kỳ I năm học 2020-2021
Danh sách sinh viên các Khóa hệ đào tạo Chất lượng cao nhận học bổng học kỳ I năm học 2020-2021
 
Lịch thi bổ sung Khóa 43 học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung Khóa 43 học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi bổ sung Khóa 44 học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung Khóa 44 học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
 
Thông báo v/v đăng ký khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2020-2021 đối với các môn hoãn thi theo hình thức trực tuyến
 
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 25/10/2021 đến ngày 28/10/2021)
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 25/10/2021 đến ngày 28/10/2021)
 
Thời khóa biểu các chương trình đào tạo Khóa 46 năm học 2021-2022
Thời khóa biểu các chương trình đào tạo Khóa 46 năm học 2021-2022