Lịch thi

Lịch thi Chuyên đề - Học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 30/10 đến ngày 26/11/2017)
Lịch thi Chuyên đề - Học kỳ I năm học 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 30/10 đến ngày 26/11/2017)
 
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 16/10 đến 27/10/2017)
Lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 16/10 đến 27/10/2017)
 
Lịch thi bổ sung lần 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Đối với sinh viên Khóa 40)
Lịch thi bổ sung lần 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Đối với sinh viên Khóa 40)
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy
Thông báo V/v thay đổi lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên Khóa 15 hệ văn bằng hai chính quy
 
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017 (Thực hiện từ 07/09 đến 01/10/2017)
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017 (Thực hiện từ 07/09 đến 01/10/2017)
 
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2016-2017 (Thực hiện từ 21/8 đến 31/8/2017)
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2016-2017 (Thực hiện từ 21/8 đến 31/8/2017)
 
Lịch thi Khóa 41 học kỳ II năm học 2016-2017
Lịch thi Khóa 41 học kỳ II năm học 2016-2017
 
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 (Đối với sinh viên hệ chính quy Khóa 38)
Lịch thi bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 (Đối với sinh viên hệ chính quy Khóa 38)
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 Hệ liên thông Khóa 1 (Thực hiện từ 26/6 đến 12/7/2017)
Lịch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 Hệ liên thông Khóa 1 (Thực hiện từ 26/6 đến 12/7/2017)
 
Lịch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 29/5/2017 đến 18/6/2017)
Lịch thi học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 29/5/2017 đến 18/6/2017)
 
Lịch thi học phần, môn học (chuyên đề) - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 25/4 đến ngày 16/5/2017)
Lịch thi học phần, môn học (chuyên đề) - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ ngày 25/4 đến ngày 16/5/2017)
 
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 24/02 đến 19/03/2017)
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 24/02 đến 19/03/2017)
 
Thông báo thay đổi hội trường thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 41)
Thông báo thay đổi hội trường thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 41)
 
Lịch thi tin học Khóa 41 học kỳ I năm học 2016 - 2017
Lịch thi tin học Khóa 41 học kỳ I năm học 2016 - 2017
 
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ I năm học 2016-2017
Lịch thi bổ sung Khóa 41 học kỳ I năm học 2016-2017
 
Lịch thi học kỳ I - Khóa 41 năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 09/01 đến 21/01/2017)
Lịch thi học kỳ I - Khóa 41 năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 09/01 đến 21/01/2017)
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 12/12 đến 30/12/2016)
Lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Thực hiện từ 12/12 đến 30/12/2016)