Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 04/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 04/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 03/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 02/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 02/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 01/06/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 01/06/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/05/2020 đến ngày 31/05/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/05/2020 đến ngày 31/05/2020
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/05/2020 đến ngày 28/05/2020
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/05/2020 đến ngày 28/05/2020
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ VB2 chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí nhập học hệ vừa làm vừa học khóa 19 đợt 2 năm học 2019-2020
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí nhập học hệ vừa làm vừa học khóa 19 đợt 2 năm học 2019-2020
 
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng học kỳ I năm học 2019-2020 chưa có số tài khoản
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng học kỳ I năm học 2019-2020 chưa có số tài khoản
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/12/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 13/12/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 12/12/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 12/12/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 11/12/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 11/12/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/11/2019 đến ngày 10/12/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/11/2019 đến ngày 10/12/2019
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/11/2019 đến ngày 01/12/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 29/11/2019 đến ngày 01/12/2019
 
Thông tin về xét học bổng học kỳ I năm học 2019 - 2020
Thông tin về xét học bổng học kỳ I năm học 2019 - 2020
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 28/11/2019)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 28/11/2019)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/11/2019 đến ngày 25/11/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/11/2019 đến ngày 25/11/2019
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2019 đến ngày 21/11/2019
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 06/11/2019 đến ngày 21/11/2019
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 19/11/2019)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên hệ văn bằng một chính quy phải nộp học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (Cập nhật ngày 19/11/2019)