Thông báo

Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đối với sinh viên, học viên
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đối với sinh viên, học viên
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên kể từ ngày 30/03/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên kể từ ngày 30/03/2020
 
Thông báo v/v học trực tuyến dối với sing viên hệ đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học
Thông báo v/v học trực tuyến dối với sing viên hệ đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các bậc, hệ đào tạo từ ngày 16/03/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các bậc, hệ đào tạo từ ngày 16/03/2020
 
Thông báo v/v nộp kết quả thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo v/v nộp kết quả thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo kể từ ngày 09/3/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo kể từ ngày 09/3/2020
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các khóa, bậc đào tạo từ 02/3/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các khóa, bậc đào tạo từ 02/3/2020
 
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần Công pháp quốc tế học kỳ II năm học 2019-2020
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần Công pháp quốc tế học kỳ II năm học 2019-2020
 
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 02/2020 hệ ĐHCQ và hệ VB2CQ
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 02/2020 Khóa 40, 41 hệ ĐHCQ và Khóa 16 hệ VB2CQ
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học phần Kỹ năng tranh tụng của nghề luật và học phần Kỹ năng lập luận và viết dành cho nghề luật
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học phần Kỹ năng tranh tụng của nghề luật và học phần Kỹ năng lập luận và viết dành cho nghề luật
 
Thông báo V/v phục vụ cho mượn tài liệu bằng hình thức trực tuyến
Thông báo V/v phục vụ cho mượn tài liệu bằng hình thức trực tuyến
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6 và sinh viên K41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 6 và sinh viên K41 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2
 
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên Khóa 44 hệ Đại học chính quy
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên Khóa 44 hệ Đại học chính quy
 
Thông báo về việc lùi thời hạn thu nhận và chấm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2020
Thông báo về việc lùi thời hạn thu nhận và chấm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2020
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo từ ngày 24/02/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo từ ngày 24/02/2020
 
Thông báo nghỉ học đối với sinh viên, học viên toàn trường tới hết 23/2/2020
Thông báo nghỉ học đối với sinh viên, học viên toàn trường tới hết 23/2/2020
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo từ 17/02/2020
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo từ 17/02/2020
 
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần tại học kỳ II năm học 2019-2020
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần tại học kỳ II năm học 2019-2020
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa
 
Thông báo v/v nghỉ học đối với sinh viên, học viên toàn trường
Thông báo v/v nghỉ học đối với sinh viên, học viên toàn trường