Thông báo

Thông báo thay đổi hội trường học đối với các khóa hệ đại học chính quy học kỳ I 2019-2020
Thông báo thay đổi hội trường học đối với các khóa hệ đại học chính quy học kỳ I 2019-2020
 
Thông báo thay đổi hội trường, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoc học" của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020
Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoc học" của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020
 
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đọt từ 14/10/2019 đến 17/11/2019)
Thông báo v/v tập trung sinh viên thực tập (đọt từ 14/10/2019 đến 17/11/2019)
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo v/v rà soát tín chỉ đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v rà soát tín chỉ đối với sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi lịch học đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Danh sách sinh viên K44 chưa khám sức khỏe vào trường
Danh sách sinh viên K44 chưa khám sức khỏe vào trường
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ I 2019 - 2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ I 2019 - 2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v thực hiện đóng BHYT bắt buộc năm học 2019-2020 của sinh viên các khóa 41,42 và 43
Thông báo V/v thực hiện đóng BHYT bắt buộc năm học 2019-2020 của sinh viên các khóa 41,42 và 43
 
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 44 hệ đại học chính quy năm 2019 học tại cơ sở chính của Trường
Thông báo v/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Khóa 44 hệ đại học chính quy năm 2019 học tại cơ sở chính của Trường
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên, học viên toàn trường
 
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên Khóa 43 đăng ký học Anh văn HP2
Thông báo v/v đăng ký học đối với sinh viên Khóa 43 đăng ký học Anh văn HP2
 
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 tốt nghiệp đợt 4 và sinh viên văn bằng 2 chính quy
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 tốt nghiệp đợt 4 và sinh viên văn bằng 2 chính quy
 
Thống báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
Thống báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy
 
Thông báo v.v dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
Thông báo v.v dự lễ tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 40 hệ đại học chính quy
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên K40 đủ điều kiện tốt nghiệp