Đại học chính quy

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ kỳ thi 24/01/2021
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ kỳ thi 24/01/2021
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (03/2021)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (03/2021)
 
Thông báo v/v thay đổi học phần môn Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 45 ngành Luật chất lượng cao
Thông báo v/v thay đổi học phần môn Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 45 ngành Luật chất lượng cao
 
Thông báo v/v hủy học phần học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
Thông báo v/v hủy học phần học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy học tập đối với sinh viên, học viên toàn trường từ 15/03/2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy học tập đối với sinh viên, học viên toàn trường từ 15/03/2021
 
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020 - 2021
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy học tập đối với sinh viên, học viên toàn trường từ 22/02/2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy học tập đối với sinh viên, học viên toàn trường từ 22/02/2021
 
Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021
Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021
 
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần đối với học phần Công pháp quốc tế được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2020-2021
Quyết định thay đổi hình thức thi kết thúc học phần đối với học phần Công pháp quốc tế được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy (đợt 01/2021)
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy (đợt 01/2021)
 
Danh sách phòng thi, ca thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 24/01/2021
Danh sách phòng thi, ca thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 24/01/2021
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 24/01/2021
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 24/01/2021
 
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 24/01/2021
Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 24/01/2021
 
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2020-2021
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ II năm học 2020-2021
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 1/2021
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 1/2021
 
Thông báo hủy lớp học phần tại học ký II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo hủy lớp học phần tại học ký II năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký học học ký II 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký học học ký II 2020-2021 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đọt thi ngày 15/11/2020
Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đọt thi ngày 15/11/2020
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy