Đại học chính quy

Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh dành cho sinh viên các khóa kể từ Khóa 45 trở về trước
Thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng-An ninh dành cho sinh viên các khóa kể từ Khóa 45 trở về trước
 
Thông báo v/v kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên các khóa kể từ Khóa 45 trở về trước
Thông báo v/v kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên các khóa kể từ Khóa 45 trở về trước
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (niên khóa 2018-2022) Đợt tốt nghiệp tháng 6 năm 2022
Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (niên khóa 2018-2022) Đợt tốt nghiệp tháng 6 năm 2022
 
Danh sách sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy đề nghị xét tốt nghiệp Đợt 2 (Đợt xét bổ sung)
Danh sách sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy đề nghị xét tốt nghiệp Đợt 2 (Đợt xét bổ sung)
 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 (đợt 2)
Quyết định công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 43 (đợt 2)
 
Thông báo đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy xét tốt nghiệp Đợt 2 (tháng 6 năm 2022)
Thông báo đối với sinh viên Khóa 43 hệ đại học chính quy xét tốt nghiệp Đợt 2 (tháng 6 năm 2022)
 
Kết quả thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ kỳ thi tháng 05 năm 2022
Kết quả thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ kỳ thi tháng 05 năm 2022
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập kỳ phụ năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 đối với các khóa, các hình thức đào tạo đại học tại Trụ sở chính, Phân hiệu Đắk Lắk và các đơn vị liên kết đào tạo
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập kỳ phụ năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 đối với các khóa, các hình thức đào tạo đại học tại Trụ sở chính, Phân hiệu Đắk Lắk và các đơn vị liên kết đào tạo
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 06/6 đến ngày 10/7/2022 và đợt thực tập từ ngày 06/6 đến ngày 14/8/2022)
Thông báo v/v thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 06/6 đến ngày 10/7/2022 và đợt thực tập từ ngày 06/6 đến ngày 14/8/2022)
 
Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023" của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023" của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v giảng dạy, học tập Thứ Ba ngày 24/5/2022 đối với sinh viên Khóa 46 Ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành tiếng Anh pháp lý hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v giảng dạy, học tập Thứ Ba ngày 24/5/2022 đối với sinh viên Khóa 46 Ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành tiếng Anh pháp lý hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 05 năm 2022)
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 05 năm 2022)
 
Thông báo v/v hủy lớp ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Thông báo v/v hủy lớp ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy (đợt thực tập học kỳ phụ từ ngày 10/7 đến 10/7/2022 và đợt thực tập từ ngày 06/6 đến 14/8/2022)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy (đợt thực tập học kỳ phụ từ ngày 10/7 đến 10/7/2022 và đợt thực tập từ ngày 06/6 đến 14/8/2022)
 
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ phụ năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học chính quy