Đại học chính quy

Kết quả phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (kỳ thi ngày 19/6/2020)
Kết quả phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (kỳ thi ngày 19/6/2020)
 
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy
 
Thông báo v/v học, kiểm tra bổ sung các học phần học kỳ II năm học 2019-2020 đối với Lưu học sinh
Thông báo v/v học, kiểm tra bổ sung các học phần học kỳ II năm học 2019-2020 đối với Lưu học sinh
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối vói sinh viên đại học chính quy (đợt 26/10 đến 29/11/2020
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối vói sinh viên đại học chính quy (đợt 26/10 đến 29/11/2020
 
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học tại học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần, môn học tại học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo Thực hiện Bảo hiểm y tế năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa 42,43,44
Thông báo Thực hiện Bảo hiểm y tế năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa 42,43,44
 
Thông báo tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2020-2021
Quyết định duyệt hình thức thi kết thúc học phần đối với các học phần được giảng dạy tại học kỳ I năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên Khóa 43, Khóa 44 học cùng lúc hai chương trình từ học kỳ I 2019-2020
Danh sách sinh viên Khóa 43, Khóa 44 học cùng lúc hai chương trình từ học kỳ I 2019-2020
 
Quyết định v/v cho sinh viên Khóa 44 vào học chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật
Quyết định v/v cho sinh viên Khóa 44 vào học chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật
 
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo v/v triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ I năm học 2020-2021
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy (Bổ sung đợt xét tháng 7/2020)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy (Bổ sung đợt xét tháng 7/2020)
 
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 42
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên Chất lượng cao Khóa 42
 
Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình
Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình
 
Thông báo v/v xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 44
Thông báo v/v xét tuyển bổ sung lớp Chất lượng cao ngành Luật, Khóa 44
 
Thông báo hủy học phần đăng ký học tại học kỳ I năm học 2020-2021
Thông báo hủy học phần đăng ký học tại học kỳ I năm học 2020-2021
 
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/06/2020
Thông báo v/v phúc khảo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 19/06/2020
 
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2020 hệ ĐHCQ và hệ VB2CQ (đã cập nhật ngày 13/7/2020)
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2020 hệ ĐHCQ và hệ VB2CQ (đã cập nhật ngày 13/7/2020)
 
Thông báo v/v đăng ký học phần Giáo dục thể chất tai học kỳ phụ năm học 2019-2020
Thông báo v/v đăng ký học phần Giáo dục thể chất tai học kỳ phụ năm học 2019-2020