Thông báo V/v nhận kinh phí chi trả cho cơ sở thực tập đối với sinh viên đoàn thực tập số 1 (đợt thực tập từ ngày 10/7/2017 đến ngày 13/8/2017)

Đăng vào 28/07/2017 15:10