Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng đợt ngày 10/7/2019

Đăng vào 07/07/2019 17:21

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 10/7/2019, phòng Đào tạo thông báo như sau:

1. Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh cho các sinh viên đã đăng ký

2. Không tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung do số lượng sinh viên đăng ký không đủ. (Các sinh viên đã đăng ký và đã nộp phí dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung đợt thi 10/7/2019 sẽ được bảo lưu lệ phí dự thi đã nộp vào đợt thi kế tiếp.)

Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh đợt ngày 10/7/2019