Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 07/2020 hệ ĐHCQ và hệ VB2CQ (đã cập nhật ngày 13/7/2020)

Đăng vào 15/07/2020 08:39

Xem tại đây:
Hệ ĐHCQ K41: Luật, Luật CLC, Luật kinh tế, Thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh
Hệ VB2CQ K16: K16