Thông báo v/v thay đổi hội trường học tại học kỳ phụ năm học 2019-2020 đối với sinh viên lớp K18BCQ hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy

Đăng vào 29/07/2020 18:09