Thông báo mới về kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh đối với Khóa 45 và hệ liên kết đào tạo Khóa 44

Đăng vào 17/12/2020 00:00

Thông báo xem tại đây
Sinh viên nghe phổ biến kế hoạch chi tiết, nội quy, quy chế học tập GDQP-AN theo lịch trong thông báo trên.