Thông báo v/v rà soát danh sách buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách đối với sinh viên Khóa 39 hệ đại học chính quy

Đăng vào 27/12/2021 08:57