Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy

Đăng vào 10/03/2022 16:51

Xem tại đây
Trường sẽ mở cổng đăng ký trực tuyến từ 10h00 ngày 11/03/2022 tại địa chỉ http://dangkyhoc.hlu.edu.vn