Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ I (2021-2022) đối với sinh viên chính quy Khóa 46 và VB2 Khóa 20 Tại Trường Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk

Đăng vào 17/03/2022 15:49