Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (2021-2022) đối với sinh viên chính quy K46 tại Trường Đại học Luật HN và Phân hiệu Đắk Lắk

Đăng vào 25/03/2022 00:00