Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ bắt buộc đối với sinh viên Khóa 43 và Khóa 46 hình thức Đại học chính quy

Đăng vào 14/04/2022 08:54