Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa 44, 45 và khoá 46 theo hình thức trực tuyến

Đăng vào 06/10/2022 15:45

Xem thông báo

Tài liệu hướng dẫn dành cho ban cán sự lớp

Tài liệu hướng dẫn dành cho sinh viên

Tài liệu hướng dẫn dành cho cố vấn học tập đã gửi vào email của các thầy, cô.