Danh sách sinh viên Khóa 47 đề nghị được quy đổi điểm học phần ngoại ngữ (Theo Quy định số 143/TB-ĐHLHN ngày 17/1/2018 v/v học ngoại ngữ và chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hình thức đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội)

Đăng vào 07/02/2023 15:13