Danh sách sinh viên Khóa 44 được công nhận đạt Chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ

Đăng vào 31/05/2023 11:12

Xem tại đây

Danh sách bổ sung ngày 30/5/2023: Xem tại đây

Danh sách bổ sung ngày 31/5/2023 - DS số 1: Xem tại đây

Danh sách bổ sung ngày 31/5/2023 - DS số 2: Xem tại đây