Kế hoạch giảng dạy năm học 2023 - 2024

Đăng vào 07/08/2023 09:09

Xem tại đây

Thời khóa biểu năm học 2023 - 2024 các lớp hệ VHVL:
Xem tại đây

Thời khóa biểu năm học 2023 - 2024 các lớp hệ VHVL (Lịch điều chỉnh):
Xem tại đây