Thông báo về thủ tục công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 45 hình thức đào tạo đại học chính quy

Đăng vào 16/08/2023 00:00

Xem tại đây

Quyết định số 1060/QĐ-ĐHLHN ngày 24/3/2023 v/v ban hành Quy định v/v công nhận chứng chỉ ngoại ngữ và quy đổi điểm các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội: 
Xem tại đây