Thông báo v/v thay đổi hội trường học môn Law on Security Devices (Pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ) học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 46 ngành Luật Chất lượng cao

Đăng vào 29/02/2024 10:20